-->

راه‌های افزایش عزت نفس در کودکان

۱. شب هر کاری دارید کنار بزارید و برایش قصه بگید
۲. اشتباه‌ا‌ش راحت ببخشید
۳. خوبیهاشو بزرگ کنید
۴. به حرفاش خوب گوش بدید
۵. بی‌دلیل بغلش کنید و ببوسید
۶. مقایسه‌اش نکنید
۷. «اگه نکنی وای به حالت» رو نگید
۸. گاهی باهاش کارتون‌هایی که دوست داره ببینید
۹. بهش نگید «تو دیگه بزرگ شدی بچگی نکن»
۱۰. اگر اشتباه کردید راحت عذرخواهی کنید.
۱۱. در سفر تلفن کنید و به او بگویید دلتان تنگ شده.
۱۲. القای بینش: میدونم از عهده انجام آن برمیایی
۱۳. روابطتان را با همسرتان ترمیم و تصحیح کنید.
۱۴. برای تفریح و بازی وقت